Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022 pro uchazeče o čtyřleté studium (obor vzdělání 79-41-K/41)

1. termín přijímacích zkoušek

 1. termín státní přijímací zkoušky | 12. dubna 2021 | písemná zkouška dle požadavků CERMAT
 1. termín školní přijímací zkoušky | od 12. do 28. dubna | individuální ústní pohovor (přesný termín si sjednává uchazeč individuálně dle svých možností)

2. termín přijímacích zkoušek

2. termín státní přijímací zkoušky | 13. dubna 2021 | písemná zkouška dle požadavků CERMAT

2. termín školní přijímací zkoušky | od 12. do 28. dubna | individuální ústní pohovor (přesný termín si sjednává uchazeč individuálně dle svých možností)

Zkouška se koná vždy v budově školy či jiném místě dle aktuální epidemiologické situace. O místě konání bude uchazeč informován 14 dní předem. V případě zhoršené epidemiologické situace či jiných okolností bránících řádnému vykonání školní přijímací zkoušky, může ředitel školy rozhodnout o jejím konání formou online. Dále, v případě nepříznivé epidemiologické situace či jiných důvodů hodných zřetele, může ředitel školy do 8. března rozhodnout o nekonání JPZ, a to v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5.1.2020 bod IV.

Na základě čeho jsou studenti přijímáni?

Na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, motivačního dopisu a ústního pohovoru s uchazečem, který tím prokáže svou motivaci, samostatnost a soulad s hodnotami a principy školy. Motivační dopis zašlete do 12. 4. 2021 na e-mailovou adresu gymnazium@postbellum.cz. Motivační dopis můžete pojmout podle svého. Pokud ale budete chtít, můžete využít nepovinná doporučení, která budeme průběžně uveřejňovat na těchto stránkách.

Jak se budou zkoušky bodovat?

Uchazeč může u zkoušky získat nejvýše 400 bodů, přičemž

1/ body za státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky mohou činit maximálně 100 bodů

 • český jazyk (maximální možný zisk 50 bodů)
 • matematika (maximální možný zisk 50 bodů)


2/ body ze školní přijímací zkoušky mohou činit maximálně 300 bodů

 • motivační dopis (maximální možný zisk 100 bodů)
 • ústní pohovor (maximální možný zisk 150 bodů)
 • další důkazy dosvědčující zájem, motivaci a soulad s cíli a hodnotami školy (maximální možný zisk 50 bodů)
 • uchazeči cizinci, kteří požádají o odpuštění státní zkoušky z ČJ, budou moci získat chybějících 50 bodů v rámci školní části přijímací zkoušky, a to za prokázání schopnosti studovat v českém jazyce

Jaká jsou kritéria pro hodnocení školní přijímací zkoušky?

Je pro nás důležité, abyste se ve škole cítili dobře. Abyste si byli jisti, že je to škola, která vám sedne a pomůže vám rozvinout váš potenciál. Abyste byli ve škole, která vyznává stejné hodnoty a principy jako vy. Proto se setkáme osobně s každým uchazečem. U pohovoru budou dva zástupci školy GPN a pohovor bude trvat min. 30 minut. U pohovoru budeme pokládat otázky týkající se vašeho motivačního dopisu, zájmů a studijních plánů. Každý pohovor budeme hodnotit podle těchto kritérií:

 • motivace k učení,
 • aktivní přístup ke školním i mimoškolním činnostem,
 • soulad s hodnotami a principy GPN,
 • samostatnost,
 • další důkazy dosvědčující zájem, motivaci a soulad s cíli a hodnotami školy (např. dosavadní úspěchy v oblastech shodných s profilací školy, účast v předmětových olympiádách nebo jiných soutěžích, tématická vystoupení, reprezentace, organizace mimoškolních aktivit, vyznamenání a ocenění zvláště hodná zřetele apod.)

Dáváte body za vysvědčení?

Body za vysvědčení z předchozí školy nedáváme.

Jak se sestavuje pořadí uchazečů?

Přijímáme uchazeče, kteří z obou částí (tj. jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky) získají alespoň 180 bodů v souhrnu. Uchazeči poté budou seřazeni podle počtu získaných bodů od nejvyššího k nejnižšímu. Ke vzdělávání budou přijati ti z nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání kapacity školy. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí los.

Jsou nějaké další podmínky pro přijetí?

Ve všem ostatním se řídíme § 60 školského zákona, což mj. znamená, že budeme také potřebovat vidět vysvědčení z 9. třídy nebo jiný doklad, který dosvědčí, že budoucí student splnil povinnou školní docházku. A taky je třeba nezapomenout nám doručit vyplněný zápisový lístek.

Berete také cizince?

Přijímáme všechny uchazeče, kteří jsou v souladu s kritérií přijímacího řízení a úspěšně složí zkoušky, tedy i cizince. V případě cizinců budeme potřebovat dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu. V případě cizinců, jejichž mateřským jazykem není čeština, bude jejich schopnost studovat v českém jazyce ověřována v průběhu ústního pohovoru. Uchazeči ze zahraničních škol také předloží doklad v českém nebo anglickém jazyce o předchozí absolvované škole či školách.

Budete mít i náhradní termín zkoušek?

Ano, u jednotné přijímací zkoušky stanovuje CERMAT i náhradní termíny, a to ve dnech 12. května (pro 1. termín) a 13. května (pro 2. termín). Školní přijímací zkoušku si domlouvá každý uchazeč individuálně dle svých možností, z tohoto důvodu není nutné stanovovat jednotný náhradní termín školní přijímací zkoušky.

Zvýhodňujete nějak uchazeče se SVP?

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdají společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů v rámci JPZ prodloužen v souladu s pravidly, která stanovuje CERMAT.

Bude i druhé kolo přijímacího řízení?

V případě, že se kapacita školy nenaplní v průběhu prvního kola, vyhlásí ředitel školy 2. kolo.

Pokyny k přijímacímu řízení

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41

Student je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2021) odevzdat/poslat naší škole (Gymnázium Paměti národa, Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1):

 • 1/ státní přihlášku ke vzdělávání – studiu, IZO: 181 118 831, obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium, adresa: Prokopova 100/16, Žižkov, 130 00 Praha 3
 • 2/ ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení z 8. třídy a pololetního vysvědčení z 9. třídy ZŠ, pokud toto nebude vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se uchazeč hlásí
 • 3/ uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z PPP nebo SPC
 • 4/ uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka (v takovém případě předkládá uchazeč v rámci školní části přijímací zkoušky motivační dopis v anglickém jazyce)
 • 5/ uchazeči-cizinci musí dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu