Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče o čtyřleté studium (obor vzdělání 79-41-K/41)

Aktuálně: 

V současné době neplánujeme vypsat druhé kolo přijímacích zkoušek. 

Pokyny k přijímacímu řízení 2022

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/41

Student je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2022) odevzdat/poslat naší škole (Gymnázium Paměti národa, Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1):

1/ státní přihlášku ke vzdělávání – studiu, IZO: 181 118 831, obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium, adresa: Opatovická 160/18, 110 00, Praha 1

2/ ověřenou kopii pololetního a závěrečného vysvědčení z 8. třídy a pololetního vysvědčení z 9. třídy ZŠ, pokud toto nebude vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se uchazeč hlásí

3/ uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z PPP nebo SPC

4/ uchazeči, kteří získali a doloží předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka (v takovém případě předkládá uchazeč v rámci školní části přijímací zkoušky motivační dopis v anglickém jazyce)

5/ uchazeči-cizinci musí dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu.

Termín jednotné přijímací zkoušky stanovuje CERMAT. Pro školní rok 2022/2023 byly určeny řádné termíny na 12. a 13. dubna 2022. Termín konání školní části přijímací zkoušky je  14. až 28. dubna 2022 (v pracovní dny). První náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na 10. května 2022 a druhý náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na 11. května 2022. Náhradní termín školní části je stanoven na 12. a 13.  května 2022. 

Na základě čeho jsou studenti přijímáni?

Na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, motivačního dopisu a ústního pohovoru s uchazečem, který tím prokáže svou motivaci, samostatnost a soulad s hodnotami a principy školy. Dále na základě předcházejících studijních výsledků. Bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky najdete níže.

Jak napsat motivační dopis? A dokdy ho odevzdat? 

Motivační dopis, který je důležitou součástí přijímacího procesu, můžete pojmout podle svého. Pokud ale budete chtít, můžete využít nepovinná doporučení.

V motivačním dopisu se prosím zkuste zamyslet nad některými z otázek:

 • Jak by v mém vysněném gymnáziu probíhala výuka? Jak bych se chtěl/chtěla učit?
 • Proč jsem si  vybral/a Gymnázium Paměti národa?
 • Jaké mám zájmy, co rád dělám ve volném čase?
 • Co umím a čím mohu obohatit své spolužáky?
 • Co se ode mne naučí mí učitelé?/ Co se chci naučit od nich?
 • Čím mohu přispět svojí škole?/ Jak bych se chtěl/la podílet na chodu školy?
 • Motivační dopis by měl mít 400 slov. Může být ale stručnější, například jen 200 slov s kreativním doprovodem, třeba motivačním videem, nebo fotoesejí, koláží, nebo jiným tvůrčím sdělením proč právě Tebe! Překročení limitu není důvodem k vyřazení z přijímací zkoušky.
 • Motivační dopis je tvým dílem. Pokud by se rodiče také rádi vyjádřili, budeme se těšit na jejich samostatný dopis. Není ale nutný.

Motivační dopis zašlete elektronicky na adresu info@gymnaziumpn.cz nejpozději do 12. dubna 2022. 

Jak se budou zkoušky bodovat?

Systém bodování bude vycházet z aktuálního nařízení MŠMT.

Body ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky mohou činit maximálně 100 bodů. 

 • český jazyk (maximální možný zisk 50 bodů)  
 • matematika (maximální možný zisk 50 bodů)

Body ze školní přijímací zkoušky mohou činit maximálně  100 bodů.

 • motivační dopis (maximální možný zisk 20 bodů)
 • ústní pohovor (maximální možný zisk 75 bodů)
 • vysvědčení (maximální možný zisk 5 bodů)

Váha státní přijímací zkoušky je 60 %, získané body ze státní zkoušky se násobí koeficientem 0,6. Váha školní přijímací zkoušky je 40 %, body získané za školní přijímací zkoušku se násobí koeficientem 0,4. 

Uchazeči cizinci, kteří požádají o odpuštění státní zkoušky z ČJ, budou moci získat chybějících 50 bodů v rámci školní části přijímací zkoušky, a to za prokázání schopnosti studovat v českém jazyce.

Jaká jsou kritéria pro hodnocení školní přijímací zkoušky?

Je pro nás důležité, abyste se ve škole cítili dobře. Abyste si byli jisti, že je to škola, která vám sedne a pomůže vám rozvinout váš potenciál. Abyste byli ve škole, která vyznává stejné hodnoty a principy jako vy. Proto se setkáme osobně s každým uchazečem. U pohovoru budou dva zástupci školy GPN a pohovor bude trvat min. 30 minut. U pohovoru budeme pokládat otázky týkající se vašeho motivačního dopisu, zájmů a studijních plánů. Každý pohovor budeme hodnotit podle těchto kritérií:

 • motivace k učení,
 • aktivní přístup ke školním i mimoškolním činnostem,
 • soulad s hodnotami a principy GPN,
 • samostatnost,
 • další důkazy dosvědčující zájem, motivaci a soulad s cíli a hodnotami školy (např. dosavadní úspěchy v oblastech shodných s profilací školy, účast v předmětových olympiádách nebo jiných soutěžích, tématická vystoupení, reprezentace, organizace mimoškolních aktivit, vyznamenání a ocenění zvláště hodná zřetele apod.)

Dáváte body za vysvědčení?

Ano, dle aktuálního nařízení MŠMT se body za vysvědčení musejí započítávat. Uchazeč může získat maximálně 5 bodů, a to dle celkového průměru: 5 bodů za průměr do 1,00 včetně; 4 body za průměr do 1,25 včetně; 3 body za průměr do 1,50 včetně; 2 body za průměr do 1,75 včetně; 1 bod za průměr do 2,00 včetně.

Informace pro uchazeče, kteří by dokládali vysvědčení ze školního roku 2019/2020: V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, duplicitně se mu započítá jiné pololetí. Uchazeči, který předkládá vysvědčení za 1. a 2. pololetí 2019_2020 bude místo druhého pololetí  duplicitně započteno pololetí, které legislativně započteno může být.

Jak se sestavuje pořadí uchazečů?

Přijímáme uchazeče, kteří získají minimálně polovinu bodů ze školní přijímací zkoušky. Uchazeči poté budou seřazeni podle počtu získaných bodů od nejvyššího k nejnižšímu. Ke vzdělávání budou přijati ti z nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání kapacity školy. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí los.

Kolik uchazečů přijímáte?

Pro školní rok 2022/23 přijímáme do prvního ročníku 28 uchazečů. 

Jsou nějaké další podmínky pro přijetí?

Ve všem ostatním se řídíme § 60 školského zákona, což mj. znamená, že budeme také potřebovat vidět vysvědčení z 9. třídy nebo jiný doklad, který dosvědčí, že budoucí student splnil povinnou školní docházku. A taky je třeba nezapomenout nám doručit vyplněný zápisový lístek.

Berete také cizince?

Přijímáme všechny uchazeče, kteří jsou v souladu s kritérií přijímacího řízení a úspěšně složí zkoušky, tedy i cizince. V případě cizinců budeme potřebovat dodat doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a to nejpozději ke dni nástupu ke studiu. V případě cizinců, jejichž mateřským jazykem není čeština, bude jejich schopnost studovat v českém jazyce ověřována v průběhu ústního pohovoru. Uchazeči ze zahraničních škol také předloží doklad v českém nebo anglickém jazyce o předchozí absolvované škole či školách.

Budete mít i náhradní termín zkoušek?

Ano, u jednotné přijímací zkoušky stanovuje CERMAT i náhradní termíny. První náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na 10. května 2022 a druhý náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na 11. května 2022. Náhradní termín školní části je stanoven na 12. a 13.  května 2022. 

Zvýhodňujete nějak uchazeče se SVP?

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdají společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů v rámci JPZ prodloužen v souladu s pravidly, která stanovuje CERMAT.

Bude i druhé kolo přijímacího řízení?

V případě, že se kapacita školy nenaplní v průběhu prvního kola, vyhlásí ředitel školy 2. kolo.

Kde se dozvím více informací? 

Je možné si prostudovat také tento dokument: Vyhlášení přijímacího řízení