Profil školy

Humanitní zaměření

Posílení výuky jazyků, základů společenských věd, dějepisu a dalších humanitních předmětů.

Zaměření na celostní rozvoj studentů

Rozvoj znalostí, dovedností i postojů ve vyvážené míře, důraz na propojení s praxí, na psychickou, fyzickou i sociální pohodu.

Důraz na rozvoj vyjadřovacích dovedností

Studenti budou napříč předměty vedeni ke schopnosti se vyjadřovat, a to nejen písemně, ale i ústně a audiovizuálními prostředky.

Hodnotové ukotvení

Studenty povedeme k tomu, aby:

  • se zajímali o své bezprostřední i vzdálenější okolí,
  • se stávali spolutvůrci světa, ve kterém žijí,
  • spolupracovali spíše, než soutěžili,
  • uměli se učit a věděli, proč se učí,
  • měli odvahu pouštět se do nových věcí,
  • cenili si svobody, cti, pravdy a fair play.