Školská rada

Volební řád pro volby do školské rady 

Článek 1 Všeobecná ustanovení 

1. Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. upravuje tento volební řád postup při volbách do školské rady Gymnázia Paměti národa, se sídlem v Praze 1, Opatovická 18 (dále jen „volby“, „školská rada“, „škola“). 

2. Školská rada má 6 členů. 

3. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen „oprávněné osoby“) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy (dále jen „pedagogové“). 

Článek 2 Příprava voleb 

4. Přípravu a průběh voleb zajišťuje ředitel školy, který může ustanovit z řad pedagogů a oprávněných osob přípravný výbor a jmenovat jeho předsedu. Přípravný výbor musí mít lichý počet členů. Ředitel školy nebo přípravný výbor se dále nazývají „volební orgán“

5. Volební orgán zajišťuje zejména: • zveřejnění volebního řádu na internetových stránkách školy, • registraci návrhů na kandidáty do voleb a potvrzení kandidatur navrhovanými osobami, • zhotovení volebních lístků, • vypracování seznamu voličů z řad oprávněných osob a z řad pedagogů, • vydávání volebních lístků oprávněným osobám a pedagogům, • dozor nad průběhem voleb, • sčítání hlasů a zhotovení protokolu o průběhu a výsledku voleb, • vyhlášení výsledků voleb na veřejnosti přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy. 

6. Volební orgán určí místo a dobu konání voleb pro oprávněné osoby a místo a dobu konání voleb pro pedagogy. 

7. Volební orgán zajistí, aby informace o místu a době konání voleb byly zveřejněny aspoň 10 dnů přede dnem konání voleb na internetových stránkách školy, zároveň na konání voleb upozorní oprávněné voliče a pedagogy e-mailem. Toto zveřejnění se považuje za výzvu. 

8. Ředitel školy zajistí, aby se volby do školské rady konaly nejdříve první den a nejpozději 14. den po skončení funkčního období členů školské rady. 

9. Volební orgán stanoví a zveřejní způsob a konečnou lhůtu pro podávání návrhů kandidátů do voleb. Návrhy mohou podávat oprávněné osoby a pedagogové. Do školské rady mohou být voleni pouze ti kandidáti, kteří s kandidaturou předem vysloví písemný souhlas. Oprávněná osoba nebo pedagog může jako kandidáta navrhnout sám sebe. 

10. Volební orgán vyvěsí jmenný seznam kandidátů nejméně 3 dny přede dnem konání voleb na internetových stránkách školy, zároveň seznam kandidátů zašle oprávněným voličům a pedagogům e-mailem. 

11. Podle seznamu kandidátů (odstavec 9 tohoto řádu) zhotoví volební orgán volební lístky pro volbu oprávněných osob a volební lístky pro volbu pedagogů. Na volebním lístku budou jména příslušných kandidátů uvedena v abecedním pořadí a před každým jménem bude pořadové číslo. Volební lístek bude dál obsahovat název školy a datum konání voleb. Úplnost volebního lístku potvrdí ředitel školy svým podpisem a otiskem razítka školy. Toto vyhotovení volebního lístku se stane součástí protokolu o průběhu a výsledku voleb. 

12. Volební lístky budou vydávány oprávněným osobám a pedagogům jen s originálním otiskem razítka školy. 

Článek 3 Volby 

13. Oprávněné osoby a pedagogové volí tajným hlasováním. 

14. Před zahájením hlasování volební orgán zapečetí zkontrolovanou volební schránku a zkontroluje, zda jsou připraveny k vydávání volební lístky. 

15. Na volebním lístku může být označen maximálně takový počet kandidátů, který odpovídá třetině počtu členů školské rady, jak je stanoven v odstavci 2. Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Oprávněné osoby a pedagogové odevzdají upravený volební lístek ve stanoveném čase do zapečetěné volební schránky. Dohled nad volbami zajišťuje volební orgán. 

16. Po skončení doby vyhrazené pro hlasování sečte volební orgán odevzdané hlasovací lístky. 

17. Volební lístek je neplatný,

 • pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem, 

• pokud bylo označeno víc kandidátů, než je stanoveno (článek 15), 

• pokud nelze určit, který kandidát je na volebním lístku označen, 

• pokud na volebním lístku není označen žádný kandidát, 

• pokud byl označen jiný lístek než vydaný stejnopis. O platnosti volebního lístku rozhoduje volební orgán. 

18. Za zvolené členy školské rady se považují ti kandidáti, kteří získali nejvíc hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losováním, které provede ředitel školy za přítomnosti jednoho/jiného pedagoga. 

Článek 4 Protokol o průběhu a výsledcích voleb 

19. O průběhu a výsledcích voleb zpracovává volební orgán protokol. V protokolu se uvádí zejména: • druh voleb, den a místo jejich konání, • seznam členů volebního orgánu, • počet vydaných a odevzdaných volebních lístků; dále se uvede, kolik z odevzdaných volebních lístků bylo platných a kolik neplatných, • počty hlasů, které získali jednotliví kandidáti, • údaje o zvolených kandidátech v rozsahu uvedeném na hlasovacím lístku, • jiné závažné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb. 

20. Protokol podepisují všichni členové volebního orgánu. Originál protokolu si ponechá ředitel školy. 

21. Volební orgán zapečetí použité hlasovací lístky a uschová je po dobu 10 dnů od konání voleb. Poté je může skartovat. 

Článek 5 Výsledky voleb 

22. Na základě výsledků voleb sestaví volební orgán seznam zvolených členů školské rady. 

23. Výsledky voleb vyhlásí volební orgán do 2 pracovních dnů po sečtení hlasů pro obě příslušné třetiny školské rady, a to vyvěšením na internetových stránkách školy, zároveň oznámí výsledky voleb oprávněným voličům a pedagogům e-mailem. Dnem vyhlášení výsledků voleb je první den zveřejnění výsledků podle tohoto odstavce. 

Článek 6 Doplňovací volby 

24. Uprázdní-li se mandát člena školské rady, zabezpečí ředitel doplňovací volby obdobně podle tohoto volebního řádu. Doplňovací volby vyhlásí ředitel školy tak, aby se konaly nejpozději do 60 dnů ode dne uvolnění mandátu. 

Článek 7 Funkční období členů školské rady a zánik členství 

25. Funkční období členů školské rady je 3 roky a začíná dnem vyhlášení výsledků voleb dle článku 23 tohoto řádu. 

26. Členství ve školské radě zaniká: 

• uplynutím funkčního období 

• vzdáním se mandátu člena školské rady 

• úmrtím 

•  dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole, nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy

• při rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení školy. 

Článek 8 Zasedání školské rady 

27. První zasedání školské rady svolává ředitel školy do 30 dnů ode dne vyhlášení voleb. V případě, že se volby do školské rady konají v červnu až srpnu, svolá ředitel první zasedání školské rady do konce měsíce září. Každé další zasedání školské rady svolává její předseda. Zanikne-li mandát školskou radou zvoleného předsedy, svolá školskou radu ředitel po doplňovacích volbách. 

Článek 9 Závěrečná ustanovení 

28. Členovi volebního orgánu nenáleží za výkon této funkce odměna.

29. Členovi školské rady nenáleží za výkon této funkce odměna. 

30. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022