Stipendijní fond Gymnázia Paměti národa

Stipendijní řád Gymnázia Paměti národa

Stipendijní řád

pravidla pro přiznání sociálního stipendia a příspěvku na mimoškolní aktivity

K naplnění hodnot Gymnázia Paměti národa (dále též „GPN“), vyjádřených v Principech a hlavních tezích ke Školnímu vzdělávacímu programu GPN zřizujeme Stipendijní fond Gymnázia Paměti národa (dále jen „Stipendijní fond“).

Stipendijní fond je určen primárně k tomu, aby pomohl s úhradou školného v případech, kdy je výše stanoveného ročního školného překážkou ve studiu pro motivovaného studenta/ku. Stipendijní fond může dále pomoci studentům s úhradou nákladů na mimoškolní aktivity.

Jak lze ze Stipendijního fondu čerpat?

  1. Sociální stipendium

Sociální stipendium je určeno:

  1. studentům a studentkám, kteří prošli řádným přijímacím řízením, prokazují mimořádný a odůvodněný zájem o studium na GPN, a zároveň prokáží, že jim momentální ekonomická situace v rodině neumožňuje hradit plné školné. V takovém případě lze žádat o úhradu části nebo celého školného; a
  2. stávajícím studentům/kám GPN, kteří se v důsledku změněných sociálních podmínek v průběhu studia dostali do tíživé sociální situace, která jim brání hradit plné školné, a pokračovat tak ve studiu na GPN.
  3. Příspěvek na úhradu nákladů na mimoškolní aktivity

Ve výjimečných situacích může student/ka žádat o příspěvek na úhradu nákladů na mimoškolní aktivity (dále též jen „příspěvek“), které GPN organizuje k naplnění výchovně vzdělávacích cílů školy. Jedná se zejména o vícedenní výjezdy, ale také o návštěvu kulturních akcí. Pokud je příspěvek přiznán, student/ka tyto náklady neplatí a jsou pokryty ze Stipendijního fondu.

Forma žádosti

O přiznání sociálního stipendia či příspěvku bude žádat student/ka (v případě nezletilého studenta/ky se souhlasem zákonného zástupce), a to formou písemné žádosti, kterou doručí elektronicky k rukám ředitelky školy (reditelka@gymnaziumpn.cz). V žádosti budou podrobně popsány důvody pro podání žádosti a přiloženy podklady prokazující splnění podmínek pro přiznání sociálního stipendia či příspěvku (viz níže).

Žádost o sociální stipendium je možné podat již v rámci přijímacího řízení, a to přiložením žádosti o sociální stipendium k formuláři přihlášky ke vzdělávání. O sociální stipendium je možné žádat vždy maximálně na školní rok, lze o něj žádat opakovaně. Žádost o sociální stipendium nebo o příspěvek lze podat kdykoliv v průběhu školního roku s tím, že na posouzení žádosti má Stipendijní rada GPN maximálně jeden měsíc ode dne doručení žádosti.

Stipendijní rada GPN

O přiznání sociálního stipendia či příspěvku rozhoduje Stipendijní rada GPN, která se skládá ze zástupce zřizovatele školy, ředitelky školy a finanční ředitelky školy. Sociální stipendium, včetně určení jeho výše, bude přiznáno v případě shody všech členů Stipendijní rady GPN. Výše přiznaného sociálního stipendia bude určena s ohledem na finanční situaci rodiny či prostředí, ve kterém student žije, a na zůstatku finančních prostředků ve Stipendijním fondu. Stipendijní rada GPN si může vyžádat doložení skutečností popsaných v žádosti (např. výplatní pásky, daňová přiznání apod.). Na sociální stipendium či příspěvek nevzniká právní nárok.

Jak prokázat nárok na sociální stipendium či příspěvek?

Socioekonomickou úroveň prostředí, ve kterém žije žadatel/ka, posuzujeme podle standardů minimální důstojné mzdy, kterou najdete na dustojnamzda.cz. Žadatel ve své žádosti uvede veškeré příjmy primární rodiny, ve které student/ka žije, popřípadě osob, které vykonávají rodičovskou odpovědnost a které se o žadatele starají v době podání žádosti. Pokud příjmy těchto osob nedosahují minimální důstojné mzdy a Stipendijní fond disponuje prostředky, přizná Stipendijní rada GPN sociální stipendium či příspěvek. O výši sociálního stipendia rozhoduje Stipendijní rada dle uvážení.

Pozor na ztrátu nároku na sociální stipendium

Student/ka ztrácí nárok na sociální stipendium v případě

  1. hrubého nebo opakovaného porušení školního řádu, za které se považuje například neomluvená absence;
  2. docházka studenta/studentky nedosahuje minima 75 %;
  3. přerušení studia;
  4. běžící lhůta podmíněného vyloučení.

Přejeme si, aby naše škola – Gymnázium Paměti národa – byla dostupná co nejširšímu okruhu zájemců o studium daného oboru a zaměření. Chceme školu, která propojuje nejen napříč generacemi, ale také napříč sociálními skupinami. I proto usilujeme o získávání prostředků do Stipendijního fondu, který je nástrojem, jež nám takové propojení umožňuje. V případě zájmu o přispění do Stipendijního fondu, kontaktujte ředitelku školy na e-mailu reditelka@gymnaziumpn.cz. Děkujeme!