Stipendijní fond Gymnázia Paměti národa

Máte-li vážný zájem o studium na našem gymnáziu a ekonomická situace vám neumožňuje platit školné v plné výši, obraťte se na nás se žádostí o stipendium ve formě slevy na školném na e-mailu reditel@gymnaziumpn.cz.

Pravidla pro přiznání stipendia

Tak, aby došlo k naplnění hodnot Gymnázia Paměti národa, vyjádřených v Principech a hlavních tezích k ŠVP gymnázia, je zřízen stipendijní fond na podporu studentů, studentek, aby mohli studovat na gymnáziu, pokud by to jinak z ekonomických důvodů nebylo možné.

Principy, na nichž Gymnázium jako nezisková organizace stojí, a o jejichž šíření díky poskytovanému vzdělávání a širší společenské roli usiluje, jsou vyjádřeny v dokumentu Principy a hlavní teze ke Školnímu vzdělávacímu programu gymnázia.

Student/ka může žádat o stipendium v případě:

  1. prokázání mimořádného a odůvodněného zájmu o studium na GPN, a zároveň nemožnosti platit plné školné z ekonomických důvodů. V tomto případě je možné žádat o úhradu části nebo celého školného.
  2. tíživé sociální situace – změněných sociálních podmínek v průběhu studia

Stipendijní fond slouží k pomoci žákům, kteří jsou, nebo se v průběhu studia dostanou do tíživé sociální situace, která by byla překážkou v pokračování studia na gymnáziu. Stipendium mohou čerpat pouze studenti, studentky, kteří úspěšně prošli řádným přijímacím řízením.

Stejně tak lze ve výjimečných situacích žádat o prominutí úhrady nákladů na mimoškolní aktivity, které budou na gymnáziu organizovány vzhledem k naplnění výchovně vzdělávacích cílů gymnázia.

O přiznání sociálního stipendia bude žádat student (se souhlasem zákonného zástupce), případně jeho zákonný zástupce formou písemné žádosti, kterou doručí elektronicky nebo papírovou formou k rukám ředitele školy. V žádosti budou popsány důvody pro přiznání stipendia.

O přiznání stipendia rozhoduje Stipendijní rada GPN, která se skládá ze zástupce zřizovatele školy, ředitele gymnázia a zástupce ředitele gymnázia. Stipendium a jeho výše bude přiznána na základě shody všech členů Stipendijní rady GPN.  Částka přiznaného stipendia bude určena s ohledem na finanční situaci rodiny (zákonného zástupce) a finanční prostředky ve stipendijním fondu školy. Stipendijní rada gymnázia může požádat žadatele o doložení skutečností popsaných v žádosti o stipendium. Na stipendium nevzniká právní nárok.

Žádost o stipendium je možné podat již v rámci přijímacího řízení a to přiložením dopisu žádosti o stipendium k formuláři přihlášky na školu. O stipendium je možné žádat vždy maximálně na školní rok, a lze o něj žádat opakovaně. Žádost o stipendium lze podat kdykoliv v průběhu školního roku s tím, že na posouzení žádosti má Stipendijní rada GPN maximálně jeden měsíc ode dne doručení žádosti.

Student, studentka ztrácí nárok na stipendium v případě hrubého porušení školního řádu, v případě neomluvené absence, či v případě, že docházka studenta, studentky nedosahuje minima 75 %.